Podmínky používání internetových stránek
společnosti ARDEZ Pharma, spol. s r.o.

Veškeré informace poskytované na této webové stránce slouží pouze pro všeobecné informační a vzdělávací účely. Prosíme, abyste si pečlivě přečetli tyto Podmínky pro použití před přístupem na tyto webové stránky a před jejich používáním.

Přístupem na tuto webovou stránku a používáním této webové stránky potvrzujete, že jste si Podmínky pro použití přečetli, porozuměli jim a souhlasili s nimi.

Jestliže nesouhlasíte s Podmínkami pro použití, nesmíte vstoupit na tuto webovou stránku a nesmíte ji používat.

1. Použití webové stránky

Informace poskytované na této webové stránce slouží pouze pro všeobecné informační a vzdělávací účely. Určité sekce této webové stránky jsou určeny pro specifické návštěvníky včetně zaměstnanců a zákazníků společnosti ARDEZ Pharma, spol. s r.o. (dále jen „ARDEZ “) nebo s ní propojených osob, a také členů komunity péče o zdraví. Váš přístup k informacím a použití informací obsažených na této webové stránce podléhá těmto Podmínkám pro použití. Přístupem na tuto webovou stránku nebo jejím použitím akceptujete bez omezení a výhrad tyto Podmínky pro použití.

2. Obsah

Společnost ARDEZ vynaloží přiměřené úsilí, aby v této webové stránce byly zahrnuty správné a aktuální informace, ale neposkytuje žádné záruky nebo ujištění jakéhokoliv druhu vztahující se na jejich správnost, platnost nebo úplnost. Souhlasíte s tím, že přístup na tuto webovou stránku a její používání i její obsah je na vaše vlastní nebezpečí. Společnost ARDEZ odmítá všechny záruky, výslovné nebo implikované, včetně záruk obchodovatelnosti a způsobilosti pro specifický účel. Společnost ARDEZ ani kterákoliv strana zapojená do vytváření, produkování nebo doručování této webové stránky nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, včetně, avšak bez omezení, přímých, nahodilých, následných, nepřímých škod nebo škod s represivní funkcí, vznikajících z přístupu k této webové stránce, jejího použití nebo nezpůsobilosti používat tuto webovou stránku, a za jakékoliv chyby nebo opomenutí v obsahu webové stránky. Toto omezení zahrnuje škody na vašem počítačovém zařízení a škody způsobené zavirováním vašeho počítačového zařízení.

3. Soukromí

Společnost ARDEZ respektuje soukromí uživatelů svých webových stránek. Přístup k jednotlivým součástem webových stránek může být ze strany společnosti ARDEZ úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele stránek ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude společnosti ARDEZ s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezila jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. To se netýká stránek obsahujících zákonem nebo jinými regulatorními předpisy stanovené informace - přístup na takové stránky není poskytnutím osobních informací podmíněn.

4. Webové stránky třetích stran a odkazy

Tato webová stránka může obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky provozované třetími stranami, nad nimiž nemá společnost ARDEZ žádnou kontrolu. Takové odkazy jsou poskytovány jen příležitostně. Obdobně, tato webová stránka může být zpřístupněna odkazy od třetích stran, nad nimiž nemá společnost ARDEZ žádnou kontrolu. Společnost ARDEZ neposkytuje žádné záruky nebo ujištění jakéhokoliv druhu vztahující se na správnost, platnost nebo úplnost jakékoliv informace obsažené na takových webových stránkách a neponese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo újmy jakéhokoliv druhu vyplývající z takového obsahu nebo takové informace. Začlenění kteréhokoliv odkazu na třetí strany neimplikuje podporu nebo doporučení ze strany společnosti ARDEZ .

5. Lékařské informace

Tato webová stránka může obsahovat všeobecné informace vztahující se na různé zdravotní podmínky a jejich léčení. Takové informace jsou poskytovány pouze pro informativní účely a nejsou míněny jako náhrada za rady poskytované lékařem nebo jiným kvalifikovaným odborníkem v oboru péče o zdraví. Pacienti by neměli používat informace obsažené na webových stránkách pro diagnostikování problémů se zdravím a tělesnou kondicí nebo nemocemi. Je třeba, aby pacienti vždy vyhledávali pomoc lékaře nebo jiného odborníka na péči o zdraví.

7. Nedůvěrné informace

S výhradou údajů, jejichž ochrana je řešena zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jakékoliv komunikace nebo jiné materiály, které nám zasíláte prostřednictvím internetu nebo vyvěšujete na webové stránce elektronickou poštou nebo jiným způsobem, jako jsou například dotazy, připomínky, návrhy a podobně, jsou a budou v rozsahu přípustném podle použitelných právních předpisů považovány za nedůvěrné a společnost ARDEZ nepřebírá žádné závazky jakéhokoliv druhu vztahující se k takovým informacím. Společnost ARDEZ bude v rozsahu přípustném podle použitelných právních předpisů oprávněna využívat kterékoliv myšlenky, koncepce, know-how nebo techniky obsažené v takových komunikacích pro jakýkoliv účel, včetně, avšak bez omezení, k vývoji, výrobě a marketingu produktů.

8. Obchodní známky

Veškeré názvy produktů jsou obchodní známky společnosti ARDEZ nebo obchodních partnerů, pokud není uvedeno jinak. Použití nebo zneužití těchto obchodních známek nebo kteréhokoliv jiného materiálu, kromě v tomto dokumentu dovolených, je výslovně zakázáno a může být porušením použitelných právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Prosíme, abyste vzali na vědomí, že společnost ARDEZ aktivně prosazuje svá práva na duševní vlastnictví v úplném zákonném rozsahu.

9. Autorská práva

Celý obsah této webové stránky je chráněn autorskými právy. Copyright © 2012 ARDEZ Pharma, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. Obsah této webové stránky nesmí být kopírován jinak než pro neobchodní individuální reference se všemi zajištěnými autorskými právy nebo jinými odkazy na vlastnická práva, a od té doby nesmí být překopírován, znovu reprodukován nebo jinak redistribuován. Kromě toho, co je výslovně stanoveno výše, nesmíte jinak kopírovat, zobrazovat, stahovat, rozšiřovat, modifikovat, reprodukovat, znovu publikovat nebo přeposílat žádné informace, texty nebo dokumenty obsažené na této webové stránce nebo jakékoliv části z této webové stránky v žádném elektronickém médiu nebo trvalém záznamu, nebo vytvářet jakékoliv odvozené dílo na základě takových zobrazení, textů nebo dokumentů, bez výslovného písemného souhlasu společnosti ARDEZ . Nic z toho, co je obsaženo v tomto dokumentu, nebude vykládáno jako udělení, buď implikací nebo překážkou uplatnění nároku nebo jinak, kterékoliv licence nebo práva pod kterýmkoliv patentem nebo obchodní známkou společnosti ARDEZ , nebo kteroukoliv jinou třetí stranou.

10. Neplatnost, kde je zakázáno

Tato webová stránka a její obsah je zamýšlena tak, aby splňovala zákony a předpisy České republiky. Ačkoliv informace na této webové stránce jsou přístupné pro uživatele mimo Českou republiku, informace příslušející k produktům společnosti ARDEZ jsou určeny pouze k použití pro občany České republiky. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách provozovaných společnosti ARDEZ nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi společností ARDEZ a uživatelem stránek provozovaných společností ARDEZ, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

11. Různé

Jestliže nějaké ustanovení těchto Podmínek pro použití je považováno za nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné, pak takové ustanovení bude oddělitelné bez ovlivňování nevykonatelnosti všech zbývajících ustanovení. Společnost ARDEZ si vyhrazuje právo upravovat nebo vypouštět materiály z této webové stránky podle svého vlastního uvážení, a to kdykoliv.